Právní služby

...kliknutím na nadpis odstavce jej zobrazíte

Občanské právo

 • právní pomoc v oblasti věcných práv (právo vlastnické, práva odpovídající věcným břemenům, právo zástavní, sousedská práva)
 • sepis/revize jednotlivých smluvních typů (koupě, dar, nájem, pacht, výpůjčka, dílo, apod.), právní poradenství při vymáhání veškerých nároků vyplývající ze závazků, zastupování v soudním řízení
 • právní poradenství související s problematikou spotřebitelských smluv, uplatnění reklamace zboží
 • právní poradenství a sepis dokumentů v oblasti dědického práva (závěti, dědické smlouvy, listiny o vydědění), zastupování klientů v soudních sporech z dědického práva
 • právní pomoc při mimosoudním řešení sporů a zastupování ve sporech v soudním řízení před soudy všech stupňů, zejména v oblasti:

 • právní poradenství a zastupování v exekučním řízení, insolvenčním řízení

Rodinné právo

 • sepis žalob a právní poradenství v oblasti určení a popření otcovství
 • sepis/revize veškerých dokumentů souvisejících s úpravou poměrů nezletilých dětí před i po rozvodu manželství rodičů, včetně zastupování v soudním řízení
 • právní pomoc v oblasti úpravy styku rodiče s dítětem
 • právní pomoc v oblasti úpravy vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, mezi manžely, mezi ostatními příbuznými, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky spojených a těhotenstvím a porodem
 • právní pomoc při rozvodu manželství (sporném i na základě dohody manželů)
 • vypracování předmanželských smluv
 • právní poradenství ve věci změn rozsahu společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů (dohodou, návrhem určeným soudu)
 • vypořádání společného bydlení manželů

Pracovní právo

 • sepis/revize veškerých listin souvisejících s uzavřením pracovního poměru (pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti)
 • sepis/revize veškerých listin souvisejících s ukončením pracovního poměru (dohod o ukončení pracovního poměru, výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ukončení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce)
 • sepis/revize dohod o hmotné odpovědnosti, kvalifikačních dohod, konkurenčních doložek
 • zastupování zaměstnanců či zaměstnavatelů ve sporech:

Právo nemovitostí

 • komplexní právní servis zahrnující sepis/revizi veškerých smluvních typů (koupě, dar, směna, nájem a podnájem, pacht, apod.) týkajících se bytů, pozemků, nebytových prostor
 • právní poradenství související s problematikou:

 • příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • provádění advokátních úschov peněz a listin

Obchodní právo

 • právní pomoc při založení obchodních společností (veřejná obchodní společnost ­ v.o.s., komanditní společnost ­ k.s., společnost s ručením omezeným – s.r.o., akciová společnost - a.s.) a družstev a jejich zápisu do obchodního rejstříku
 • právní poradenství související s upořádáním interních vztahů obchodních korporací
 • právní pomoc při změnách zakladatelských dokumentů obchodních korporací
 • právní poradenství související se zánikem obchodních korporací
 • právní poradenství v oblasti práva směnečného a šekového včetně zastupování v soudním řízení

Trestní právo

 • poskytování právních porad jako obhájce zvolený klientem i ustanovený ex offo
 • právní pomoc podezřelému z trestného činu
 • obhajoba obviněného v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaného v řízení před soudy všech stupňů, ve vazebních věcech
 • obhajoba mladistvých
 • zastupování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení

Ústavní právo

 • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky a před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

Správní právo

 • zastupování v řízení před správními úřady a soudy ve správním soudnictví
 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech
 • územně samosprávní agenda
 • právní poradenství související s vyřízením živnostenského oprávnění