Odměna

Odměna advokáta je zpravidla sjednána na základě dohody advokáta s klientem, tak, aby plně respektovala typ jednotlivého případu, jakož i poměry klienta (tzv. smluvní odměna).

Není-li sjednána odměna smluvní, je výše odměny určována dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění; jedná se tedy o tzv. mimosmluvní odměnu.

Předběžná výše odměny bývá klientovi vždy sdělena před započetím poskytování právní služby. Je-li očekávána větší časová či věcná náročnost případu, je možno předem žádat přiměřenou zálohu.

Nejsem plátce DPH, odměna tedy není navyšována o částku odpovídající sazbě této daně.


Smluvní odměna

Smluvní odměnu ve své praxi upřednostňuji, neboť umožňuje nejlépe vystihnout specifika každého případu, zejména jeho časovou náročnost, právní složitost, finanční možnosti klienta, či případné použití cizího jazyka nebo cizího práva.

Smluvní odměna může být sjednána některým z těchto způsobů (jednotlivé způsoby sjednání odměny lze samozřejmě i kombinovat):


Mimosmluvní odměna

Řídí se příslušnými ustanoveními advokátního tarifu a je určena podle počtu úkonů a podle sazby, kterou advokátní tarif za poskytnuté úkony právní služby stanoví. Vedle odměny advokáta klientovi účtuji i výdaje nezbytně spojené s poskytováním právních služeb. Jedná se zejména o tzv. hotové výdaje: soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, náklady na vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, překladů, náklady na opisy a fotokopie. Náhrada těchto výdajů je buď zahrnuta do celkové výše odměny, či účtována nad rámec odměny, vždy záleží na dohodě s klientem.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.